Vytlačiť

JUDr. Ivan Husár - viceprezident a vedúci legislatívnej sekcie

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2002 na Právnickej fakulte UPJŠ Košice, kde v pokračujúcom štúdiu v roku 2004 obhájil rigoróznu prácu. K dnešnému dňu je externým doktorandom katedry Občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval ako advo­kátsky koncipient a v roku 2006 úspešne absolvoval advokátske skúšky. Od ukončenia štúdia sa venuje problematike au­torského práva a právam súvisiacim s autorským právom.