SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stanovy

E-mail Vytlačiť PDF

 

Stanovy SAKT

(slovenskú verziu si môžete stiahnuť tu)

 

1      Názov asociácie:    Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

2      Sídlo asociácie:      Koceľova 15,  815 94 Bratislava

3      Základné ustanovenia

3.1    Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (ďalej len asociácia) je záujmovým, dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým občianskym združením.

3.2    Asociácia je riadnym členom Zväzu slovenských vedeckotech­nických spoločností.

3.3    Ciele a účel asociácie:

a)   Asociácia združuje dodávateľov technológie, projektantov, realizátorov, prevádzkovateľov, zástupcov miest a obcí a ďalších záujemcov o káblové distribučné systémy, určené na re­transmisiu televíznych a rozhlasových programov a poskytovanie internetových, ako aj ďalších telekomunikačných služieb.

b)   Obhajuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy členov asociácie. Zastupuje záujmy prevádzkovateľov káblových distribučných systémov voči organizáciám kolektívnej správy a vysielateľom.

c)   Svojimi aktivitami prispieva k vysokej profesionalite a systémovej koncepčnosti káblových distribučných systémov pre televízne, rozhlasové a ďalšie multimediálne interaktívne a telekomunikačné služby.

d)   Vo sfére štátnej politiky prispieva k tvorbe koncepcie rozvoja distribučných systémov ako súčasti systému informatizácie. Na tento cieľ asociácia vytvára odborné sekcie. Aktívne pôsobí pri pripomienkovaní návrhov zákonov a ďalších legislatívnych, strategických a technických dokumentov, pričom spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu, Minister­stvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom kultúry SR.

e)   Získava a šíri informácie o súčasnom stave, trendoch vývoja a aplikáciách káblových distribučných systémov u nás a vo svete a spolupracuje s výskumnými inštitúciami.

f)    Podporuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností v tech­nickej, programovej, ekonomicko-právnej, informačnej a vzde­lá­vacej oblasti.

g)   Spolupracuje s asociáciami podobného zamerania v iných krajinách.

3.4    Činnosť asociácie:

Svoju činnosť Asociácia zabezpečuje v rámci odborných sekcií:

a)   technickej,

b)   legislatívnej,

c)   prevádzkovateľov sietí.

Konkrétne sa činnosť asociácie realizuje:

a)   poskytovaním informácií technického, ekonomického a legis­la­tívneho charakteru,

b)   poskytovaním právnej pomoci svojim členom,

c)   šírením informácií o káblových distribučných systémoch a poskytovaných službách prostredníctvom tlačených médií, internetu a ďalších prostriedkov masovej komunikácie,

d)   vlastnou publikačnou a vydavateľskou činnosťou,

e)   organizovaním tematických seminárov, konferencií a ďalších podujatí,

f)    účasťou na tematických podujatiach.

4      Pôsobnosť a postavenie

4.1   Asociácia je samostatnou právnickou osobou.

4.2   Činnosť asociácie je zabezpečená z členských príspevkov, dotá­cií, darov a hospodár­skej činnosti.

5      Orgány asociácie a organizačná štruktúra

5.1     Valné zhromaždenie asociácie

5.1.1  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAKT.

5.1.2  Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia asociácie a majú právo hlasovať o všetkých záležitostiach asociácie. Každý riadny člen má na valnom zhromaždení jeden hlas.

5.1.3  Riadne valné zhromaždenie je uznášania schopné,ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak nie je prítomná  nadpolovičná väčšina delegátov, uskutoční sa náhradné valné zhromaždenie 30 minút po termíne uvedenom na pozvánke s ne­zmeneným programom konania s rozhodovaním o všetkých otázkach nadpolovičnou väčšinou.

Riadne valné zhromaždenie sa schádza raz do roka, a to najneskoršie v apríli daného roka. Zvoláva ho prezident písomnou formou najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania. S pozvánkou musia byť doručené písomné materiály k prerokovaným bodom obsiahnutým v programe rokovania. Za písomnú formu sa považuje aj komunikácia prostredníctvom WEB stránky SAKT a elektronickej pošty.

Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

-      schvaľovať správu predsedníctva o činnosti,

-      schvaľovať správu  predsedníctva o hospodárení,

-      schvaľovať rozpočet asociácie,

-      schvaľovať zmenu stanov asociácie,

-      schvaľovať výšku členských príspevkov, včítane mimoriadnych variabilných príspevkov,

-      rozhodovať o zlúčení s iným občianskym združením, prípadne o zrušení asociácie,

-      voliť a odvolávať predsedníctvo, prezidenta SAKT a kontrolnú komisiu,

-      ďalšie otázky, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie vyhradilo.            

5.1.4  Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident na podnet predsedníctva alebo na požiadanie aspoň 1/3 členov asociácie, a to písomnou formou najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho konania. Na program rokovania valného zhromaždenia predsedníctvo zaradí návrhy členov asociácie.

Ak prezident na návrh aspoň 1/3 členov asociácie mimoriadne valné zhromaždenie nezvolá, majú členovia právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie sami.

5.2     Predsedníctvo asociácie

5.2.1  Predsedníctvo asociácie má 7 členov v zložení:

-      prezident SAKT,

-      viceprezident SAKT,

-      vedúci sekcií,

-      členovia.

5.2.2  Funkčné obdobie predsedníctva a orgánov asociácie je tri roky.

5.2.3  Predsedníctvo najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia musí uskutočniť prvé zasadanie, na ktorom z členov predsedníctva zvolí viceprezidenta a vedúcich sekcií.

5.2.4   Za asociáciu koná a za ňu podpisuje prezident alebo ním písomne poverený člen predsedníctva.

5.3     Kontrolná komisia

5.3.1   Kontrolná komisia má troch členov v zložení:

-      predseda,

-      dvaja členovia.

5.3.2   Kontrolná komisia najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia musí uskutočniť prvé zasadanie, na ktorom zvolí predsedu.

5.3.3   V mene kontrolnej komisie rokuje jej predseda alebo ním poverený člen.

6        Členstvo v asociácii

6.1     Riadnym členom asociácie môže byť:

-      právnická osoba alebo fyzická osoba zaoberajúca sa činnosťou v oblasti distribúcie lineárneho alebo nelineárneho obsahu, okrem vysielateľov, zástupcov vysielateľov a dodávateľov technológií,

-      obec,

-      iná fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR.

6.2     Pridruženým členom asociácie môže byť:

-      právnická osoba alebo fyzická osoba – vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a dodávatelia technológií.

-      iná fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia SR.

6.3     Čestným členom asociácie môže byť:

-      právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o činnosť a rozvoj asociácie. Titul čestného člena udeľuje na návrh predsedníctva valné zhromaždenie. Čestnému členovi ostáva ako titul názov pôvodnej funkcie, ktorú vykonával pred udelením čestného členstva doplnený prívlastkom „čestný“. Čestný člen je oprávnený zúčastňovať sa na práci predsedníctva SAKT s poradným hlasom. Čestný člen neplatí členské príspevky.   .

6.4     O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo 2/3 väčšinou prítomných členov.

6.5     Členstvo zaniká:

-      dobrovoľným vystúpením,

-      nezaplatením členského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení v lehote do 30 dní,

-      vylúčením, o ktorom rozhoduje predsedníctvo asociácie 2/3 väčšinou prítomných členov.

Vylúčený člen sa môže odvolať na kontrolnú komisiu SAKT, pričom toto odvolanie nemá odkladný účinok.

O odvolaní sa vylúčeného člena rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou prítomných členov.

7       Práva riadnych členov

a)   zúčastňovať sa na činnosti asociácie,

b)   právo člena voliť a byť zvolený do orgánov asociácie je obmedzené len na fyzické osoby, resp. na zástupcov členov SAKT,

c)   byť sústavne informovaní o činnosti predsedníctva asociácie,

d)   využívať databanku zhromažďovaných informácií o káblových distribučných systémoch,

e)   používať logo asociácie podľa zásad uvedených v článku 10,

f)    požiadať predsedníctvo SAKT o poskytnutie právnej pomoci a úhradu nákladov v prípade súdnych sporov vyplývajúcich zo vzťahu s organizáciami kolektívnej správy autorských práv a s vysielateľmi.

8        Povinnosti členov

a)   členstvo v asociácii zaväzuje členov plnením legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov SR,

b)   podporovať záujmy asociácie,

c)   riadiť sa uzneseniami asociácie,

d)   do konca januára bežného roku zaslať sekretariátu SAKT vyplnený dotazník s údajmi o členovi, vrátane informácie o počte abonentov k 31. decembru uplynulého roka (ak je člen prevádzkovateľom siete),

e)   platiť členské príspevky v predpísanej výške a termínoch,

f)   v prípade, ak člen SAKT zašle vyplnený dotazník s údajmi o počte abonentov s poklesom väčším ako 15% voči predchádzajúcemu obdobiu, má člen SAKT povinnosť na vyžiadanie predsedníctva SAKT do 1 mesiaca vierohodne zdôvodniť takúto zmenu. V prípade nedostatočného zdôvodnenia mu bude fakturovaný ročný členský príspevok vo výške predchádzajúceho obdobia.

9        Finančné prostriedky a hospodárenie

9.1     Finančné zdroje

9.1.1  Finančné zdroje tvoria:

-      členské príspevky členov,

-      dotácie, dary a príspevky od osôb a organizácií,

-      príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.

9.1.2  Ročný členský príspevok sa skladá zo základného príspevku a variabilného príspevku, ktorého výška je úmerná počtu abonentov, ktorým člen poskytuje služby retransmisie. Členovia, ktorí neposkytujú služby káblovej retransmisie, platia len základný príspevok.

Výšku a zmeny výšky základného a variabilného príspevku schvaľuje valné zhromaž­denie SAKT. Celková výška ročného príspevku od jednotlivého člena môže byť maximálne 6000 €.

V roku nadobudnutia členstva sa platí len úmerná časť ročného príspevku vo výške 1/12 ročného členského príspevku za každý mesiac do  konca  roku počínajúc nasle­dujúcim mesiacom po prijatí.

9.1.3  Právnická osoba, ktorá je ovládaná inou právnickou osobou – riadnym členom SAKT, platí len ročný členský príspevok, pričom základný príspevok platí v plnej výške. Celková výška variabilného príspevku ovládanej osoby a ročného členského príspevku ovládajúcej osoby môže byť maximálne 6000 €.

9.1.4  Ročné členské príspevky, vrátane mimoriadneho variabilného  príspevku, sa fakturujú v prvom štvrťroku kalendárneho roka  s lehotou splatnosti 30 dní.

Ak si člen – prevádzkovateľ siete - nesplní informačnú povinnosť podľa čl. 8 bod d) týchto stanov, bude mu zaslaná faktúra na čiastku ako v predchádzajúcom roku, ktorá bude zvýšená o 10 %.

Ročné členské príspevky, ktoré sú vyššie ako 830 € a menšie ako 1660 €, sa môžu platiť v  2 splátkach vo výške ½-ročného členského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.

Ročné členské príspevky, ktoré sú rovné alebo vyššie ako 1660 €, sa môžu platiť v  4 splátkach vo výške ¼-ročného členského príspevku na základe faktúry, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu.

9.1.5  Pri zániku členstva sa členské príspevky nevracajú.

9.2  Hospodárenie

9.2.1   Hospodárenie sa vykonáva na základe schváleného rozpočtu.

9.2.2   Právo disponovať finančnými prostriedkami majú iba osoby, poverené predsedníctvom. Disponovať sumou nad 1660 € má právo len prezident, a to za súčasnej účasti ďalšieho člena predsedníctva.

9.2.3   Mimoriadny variabilný príspevokje určený na úhradu nákladov za právnu pomoc členom asociácie v prípade  súdnych sporov  s organizáciami kolektívnej správy autorských práv v zmysle článku 7 písm. f a na úhradu nákladov spojených s právnymi službami, vrátane dojednávania právnych dokumentov, ako sú  napríklad rámcové zmluvy s organizáciami kolektívnej správy a s vysielateľmi.

Tento príspevok je vedený na samostatnom účte a účtuje sa samostatne.

O výške preplácania nákladov za služby spojené s právnym zastupovaním pre jednotlivých členov asociácie rozhoduje predsedníctvo SAKT nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

10      Používanie názvu a loga asociácie

a)   Logo je nutné používať na všetkých dokumentoch asociácie, publikáciách, pozvánkach, marketingových a reprezentačných mate­riáloch asociácie. Na všetkých z nich, ak to situácia umožňuje, má byť umiestnené na titulnej strane vo svojom farebnom prevedení.

b)   Všetci členovia asociácie sú oprávnení vo svojich marketingových a reprezentačných materiáloch používať názov a logo asociácie po predchádzajúcom schválení predsedníctvom asociácie pri do­držaní nasledujúcich zásad:

ba)   názov asociácie je možné použiť iba v jeho plnom znení ”Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie”,

bb)   logo asociácie je možné použiť vo farebnej aj čiernobielej ver­zii v predpísanom tvare, ktorý je prístupný všetkým členom v privátnej časti WEB stránok asociácie (www.sakt.sk). Ručne kreslené alebo inak deformované logo nie je povolené použí­vať,

bc)   žiadna z častí loga nesmie byť zapracovaná do iného loga, ani opačne,

bd)   logo a názov nesmú byť používané samoúčelne alebo iným spôsobom, ktorý by mohol poškodiť meno asociácie.

c)   Ak je logo asociácie používané súčasne s iným logom (napr. fi­remným), prípadne viacerými logami súčasne, jeho veľkosť musí byť najmenej taká, ako veľkosť druhého použitého loga alebo ostatných.

11      Zrušenie asociácie

11.1  Asociácia sa zrušuje:

-      dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia väčšiny riadnych členov s možnosťou i písomnej formy vyjadrenia,

-      právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o rozpustení asociácie.

11.2   Pri majetkovom vysporiadaní zrušenej asociácie sa postupuje podľa § 13 zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Schválené náhradným valným zhromaždením SAKT dňa 7. 4. 2022.

 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.