SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niečo z histórie

E-mail Vytlačiť PDF

Televízne káblové rozvody vznikli ako kapacitné a kvalitatívne zdokonalenie spoločných TV antén, ktoré sa rozšírili na začiatku 70-tych rokov. Keďže vtedy nebola k dispozícii potrebná technológia a najmä postoj vtedajšieho vedenia štátu bol k mnohoprogramovej televízii viac ako rozpačitý, rozvoj služby sa oneskoroval. Až v rokoch 1979 až 1984 Výskumný ústav spojov Praha, pob. B. Bystrica navrhol a zúčastnil sa realizácie TV káblových rozvodov na dvoch sídliskách v Banskej Bystrici pre celkovo 3500 účastníkov. Tieto rozvody využívali podzemné vedenia káblov. V roku 1988 vznikol prvý mnohoprogramový televízny káblový rozvod (TKR) v Bratislave na sídlisku 500 bytov, tiež prevažne s podzemným vedením, zo začiatku pre viac ako 1500 účastníkov.

Veľká zmena nastala po roku 1990, kedy vznikol mimoriadny záujem verejnosti o káblovú televíziu, ktorá vtedy predstavovala otvorené okno do doteraz zakázaného sveta. Tak vznikla príležitosť pre podnikateľov a čerstvých podnikavcov, ktorí ponúkali budovanie a prevádzku satelitných či káblových rozvodov, zväčša jednoduchého vyhotovenia so vzdušným vedením, sériovým pripojením účastníkov a dosť často s lacným, nespoľahlivým technologickým zariadením.

K budovaniu káblových rozvodov je však potrebné pristupovať koncepčne a s rozvahou. Najmä vo väčších mestách treba televízne káblové rozvody projektovať a inštalovať ako súčasť modernej infraštruktúry telekomunikačnej siete, aby v budúcnosti boli schopné poskytovať čo najširšiu paletu služieb, ktoré sa postupne začali rozvíjať. Okrem základných služieb, ako je šírenie televíznych a rozhlasových programov v analógovej či digitálnej forme, nastupujúce interaktívne prídavné služby, ako je internet, elektronická pošta, multimediálne knižnice, hlasová služba či individuálne alebo skupinové hry, Home shopping a Home banking, si vyžadujú výkonné, drahé vybavenie a servis.

Na prekonanie vtedajšej chaotickej situácie vznikla záujmová spoločnosť pod názvom „Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu (SSKT)“, ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 26. júna 1991 v Bratislave. Účastníci stretnutia vychádzali z poznatkov, že káblová televízia sa formuje ako nové pluralitné médium, ktoré okrem širokého informačného záberu spolu s vytvorením podmienok pre integrovanú širokopásmovú komunikáciu umožní uplatnenie miestnej a regionálnej audiovizuálnej tvorby nezávislej na oficiálnych masmédiách. Aj na Slovensku sa už objavil rad podnetov a požiadaviek na miestne zastupiteľstvá o vybudovanie týchto systémov, o ktoré mala verejnosť veľký záujem. Vznikli nezávislé iniciatívy, zainteresované na tvorbe programovej náplne. Objavili sa firmy, ktoré chceli podnikať na tomto neobsadenom a dosiaľ nenasýtenom trhu. Spoločným menovateľom však bol nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto sa účastníci schôdze rozhodli vytvoriť organizáciu, ktorá združí záujemcov o celú širokú oblasť káblovej televízie.

Bola zvolená 11-členná správna rada, ktorej predsedom sa stal Ing. Vladimír Izák.

Základné programové ciele Slovenskej spoločnosti pre káblovú televíziu boli stanovené takto:
-    v oblasti štátnej politiky prispievať k tvorbe koncepcií rozvoja televíznych káblových rozvodov ako súčasti systému informatizácie a iniciovať legislatívu v tejto oblasti;
-    získavať a šíriť informácie o súčasnom stave, trendoch vývoja a aplikáciách káblovej televízie u nás a vo svete v spolupráci s výskumnými a vývojovými inštitúciami;
-    sprostredkovávať vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností v technickej, programovej, ekonomicko-právnej, informačnej a vzdelávacej oblasti;
-    iniciovať vytvorenie právneho subjektu, zameraného na profesionálnu konzultačnú činnosť v oblasti káblovej televízie;
-    podporovať prípravu odborníkov pre prácu v regionálnych televíznych štúdiách.

Tieto programové ciele boli zapracované do stanov spoločnosti SSKT a registrované na MV SR.

V júni 1992  nadobudol účinnosť Zákon č. 294/1992 Zb. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorým bola konštituovaná ako nezávislý parlamentný orgán a súčasne orgán štátnej správy pre oblasť vysielania. Káblové siete odteraz podliehali licenciám od Rady. Ďalším regulačným orgánom sa stal Telekomunikačný úrad SR pre oblasť techniky a pristúpil Protimonopolný úrad.

Káblová televízia sa však stala aj objektom pre autorské ochranné zväzy, ktoré začali uplatňovať nároky na platby, vyplývajúce z Autorského zákona. Žiaľ, na Slovensku dnes existuje 5 ochranných organizácií, ktoré majú často nereálne predstavy o výške poplatkov na autorské odmeny.
V roku 1993 vstúpila spoločnosť SSKT do Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a istý čas bola členom medzinárodnej organizácie APEC v Bruseli.

SSKT sa v marci 1999 pretransformovala na „Slovenskú asociáciu pre káblové telekomunikácie (SAKT)“, čím prejavila snahu rozšíriť a prehĺbiť svoju činnosť. Príčin na túto zmenu bolo viac. Na jednej strane technika používaná v TKR bola pod vplyvom častých zdokonalení a rovnako sa menil aj spoločenský vývoj na Slovensku. Popri riešení technickej problematiky ako nosnej sa objavili nové témy predovšetkým v oblasti legislatívy, v oblasti vysielateľov programov a poplatkov za využitie duševného vlastníctva. Naším cieľom bolo predovšetkým pripraviť členov – operátorov káblových sietí na nové výzvy.

Asociácia SAKT, ktorá je občianskym združením, je riadená 9‑členným predsedníctvom. Činnosť predsedníctva kontroluje trojčlenná kontrolná komisia.
V roku 2000 bol prijatý zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorý po úpravách a novelizáciách platí až do súčasnosti. SAKT sa aktívne podieľala na jeho príprave.

V priebehu roka 2001 sa ukázali a vyhrotili rozdiely názorov niektorých členov na prácu asociácie. Objavili sa tlaky na splynutie s inou skupinou a ohraničenie činnosti iba na komerčnú oblasť. Preto bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré však potvrdilo osvedčené pôvodné smerovanie.

SAKT v pokračovaní SSKT už dosiahla 20 rokov svojej existencie. Za toto obdobie sa uskutočnilo sa 15 kongresov s medzinárodnou účasťou a každoročne sa vydáva ročenka, obsahujúca užitočné informácie a rady. Počas doby boli organizované desiatky odborných seminárov na technické a právne témy a členom sa poskytujú odborné konzultácie podľa potreby.

 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.