SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Vytlačiť PDF

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKÁCIE - základné informácie

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT) vznikla v roku 1991 pod názvom Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu ako nezávislé, záujmové, nekomerčné a nepolitické občianske združenie. Vznik tohoto občianskeho združenia podporila vtedajšia Rada vlády pre informačnú politiku.

SAKT je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Hlavným cieľom Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie je podporiť budovanie a prevádzkovanie perspektívneho média - káblovej telekomunikácie tak, aby sme na Slovensku mali technicky dokonalé, legislatívne čisté a ochranu spotrebiteľa rešpektujúce káblové systémy s čo najväčšou programovou ponukou, so širokou ponukou služieb s pridanou hodnotou, a to v cenových reláciách, primeraných životnej úrovni občanov.

SAKT združuje značnú časť prevádzkovateľov káblových sietí na Slovensku, vrátane obcí, ktoré majú vlastné káblové rozvody. Jej členmi sú aj výrobcovia a dovozcovia zariadení a výskumné inštitúcie.

V prvej etape svojej činnosti Asociácia predovšetkým odborne pomáhala starostom a primátorom pri organizovaní konkurzných výberov dodávateľov a prevádzkovateľov obecných, resp. mestských televíznych káblových rozvodov.

SAKT podporuje nielen aktualizáciu legislatívy, súvisiacej s budovaním a prevádzkou televíznych káblových rozvodov, ale dbá aj na jej dodržiavanie. Spolupracuje predovšetkým pri tvorbe a aktualizácii Zákona o elektronických komunikáciách, Zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní a Autorského zákona.

Činnosť Asociácie je zabezpečovaná prostredníctvom odborných sekcií:

Legislatívna sekcia

Medzi jej kompetencie a povinnosti patria:

- legislatívne otázky vo vzťahu na tvorbu a novelizáciu zákonov, najmä v styku so štátnymi orgánmi; pri pripomienkovaní legislatívnych dokumentov spolupracuje s odbornými sekciami,

- podpora práce ostatných sekcií pri riešení čiastkových úloh (zmluvy s ochrannými zväzmi, vysielateľmi, ...),

- právna pomoc členom SAKT, najmä prevádzkovateľom sietí,

- informovanie členov o právnych otázkach prevádzkovania káblových distribučných systémov a súvisiacich otázkach (povinnosti voči štátnym orgánom, dodržiavanie autorských práv, ...), a to najmä formou vzdelávacích akcií (seminárov, ...), článkov, informačných listov, aktuálnych oznamov a aktualizáciou zoznamu relevantných legislatívnych dokumentov na WEB stránke SAKT (technicky zabezpečuje administrátor WEB stránky,

 

Technická sekcia

Medzi jej kompetencie a povinnosti patria:

- systémové otázky sietí a technické otázky zariadení,

- otázky normalizácie systémových parametrov, parametrov zariadení a iných súvisiacich oblastí,

- spracovávanie pripomienok k technickým dokumentom,

- sledovanie najnovších technologických trendov,

- informovanie členov o technických otázkach a o nových trendoch, a to najmä formou vzdelávacích akcií (seminárov, ...), článkov a aktualizáciou technických informácií na WEB stránke SAKT,

- udržiavanie WEB stránky SAKT.

 

Sekcia prevádzkovateľov sietí

Medzi jej kompetencie a povinnosti patria:

- styk s poskytovateľmi programov,

- styk s vysielateľmi,

- styk s ochrannými organizáciami kolektívnej správy,

- styk s Radou pre vysielanie a retransmisiu,

- styk s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,

- otázky potenciálnej programovej ponuky v KDS,

- spracovávanie pripomienok k dokumentom týkajúcich sa prevádzky sietí a programových otázok,

- problematika lokálnych štúdií,

- informovanie členov o otázkach programovej ponuky a prevádzky sietí, a to najmä formou prezentačných akcií poskytovateľov programov, článkov a aktualizáciou programovej ponuky na WEB stránke SAKT (technicky zabezpečuje administrátor WEB stránky).

Vzdelávacia činnosť SAKT sa sústreďuje na organizovanie odborných seminárov a konferencií, zameraných na šírenie a popularizáciu domácich i zahraničných poznatkov o káblovej televízii. V priebehu času sa uskutočnilo množstvo tematických odborných seminárov. Každé dva roky organizuje kongres Káblová televízia (rok) s medzinárodnou účasťou.

SAKT spolupracuje s ďalšími národnými asociáciami, najmä s českou, maďarskou a poľskou.

 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.